Business Check Up

Σκοπός του Business Check Up είναι, μέσω  μίας δομημένης και εξιδεικευμένης  διερεύνησης/ αποτύπωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της, να εξάγει συμπεράσματα για αδυναμίες,  προβλήματα και παθογένειες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της και την κερδοφορία της.


Εξειδικευμένοι συνεργάτες στους διάφορους επιχειρησιακούς τομείς (διοίκηση, εμπορική διεύθυνση, οικονομική διεύθυνση, μάρκετινγκ), μελετούν ενδελεχώς τα τμήματα της επιχείρησης και συνεργάζονται μεταξύ τους, με σκοπό να παράσχουν μια καθετοποιημένη- ολοκληρωμένη λύση στην επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες και διεργασίες όλων των επιμέρους τμημάτων της. 

 

Sales Check Up

 • Καταγραφή υφιστάμενων διοικητικών διεργασιών, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αδύνατα σημεία που χρειάζονται βελτίωση

 • Συμμετοχή στις ενδοεταιρικές συναντήσεις του τμήματος πωλήσεων, αλλά και σε Market tours,  έτσι ώστε να αποτυπωθεί, σε πραγματικό χρόνο από την πλευρά των πωλητών ο τρόπος και η αποτελεσματικότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και πωλήσεων, να αξιολογηθούν οι πολιτικές που εφαρμόζει η επιχείρηση και να ελεγχθεί το μοντέλο πωλήσεων.  

 • Έλεγχος της στρατηγικής προσέγγισης νέων πελατών και των διαδικασιών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια (προσέγγιση, αντιμετώπιση Incoming Lead, Ασύγχρονες διαδικασίες πώλησης, κ.α.)

 • Αξιολόγηση της γνώσης  του ανταγωνισμού από το υφιστάμενο δυναμικό πωλήσεων.

 • Έλεγχος υφιστάμενου οργανογράμματος για αποφυγή αλληλοεπικάλυψης θέσεων εργασίας, αρμοδιοτήτων και περιοχών ευθύνης.

 • Αξιολόγηση του υφιστάμενου μοντέλου σε σχέση με την κερδοφορία ανά προϊόν/πωλητή, με σκοπό την πραγματική απεικόνιση των περιθωρίων κέρδους.


Financial Check Up 

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων μέσω δεικτών,  (αποδοτικότητας, ρευστότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης, Z score, κ.α.) προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδύνατα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

 • Διαρθρωτική ανάλυση εσόδων, κόστους και των λειτουργικών εξόδων και αποτύπωσή τους με τρόπο που να αποκαλύπτει εκείνα τα έσοδα και έξοδα που επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική επιχειρηματική απόδοση. 

 • Ανάλυση της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης, με σκοπό να  αξιολογηθούν οι πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση (πιστώσεις πελατών, πολιτική αποθεμάτων κλπ) για τον τρόπο / βαθμό δέσμευσης κεφαλαίων για το κεφάλαιο κίνησης

 •  Επιπλέον καταγράφονται τα οικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν σημαντικά το υφιστάμενο νεκρό σημείο.Ανάλυση του νεκρού σημείου & λειτουργικής μόχλευσης, για να υπολογιστεί το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος πωλήσεων, προκειμένου η επιχείρηση να μην καταγράφει ζημιές στα αποτελέσματά της.

 • Αξιολόγηση συστήματος πληροφοριών διοίκησης & Reporting, για το βαθμό απεικόνισης της πραγματικής και συνολικής  εικόνας της επιχείρησης

 • Αξιολόγηση ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών πράξεων & συναλλαγών, για την διασφάλισή της έναντι των κινδύνων που απορρέουν από αυτές.


Marketing Check Up 

 • Εξέταση Στρατηγικής Μάρκετινγκ, με σκοπό να καταγραφεί εάν υπάρχει σαφής και προσδιορισμένη στρατηγική – και ποια- βάσει της οποίας αναπτύσσονται οι ενέργειες μάρκετινγκ της επιχείρησης και κατά πόσο η στρατηγική είναι προσαρμοσμένη στις τάσεις της ζήτησης. 

 • Αποτύπωση ενεργειών Μάρκετινγκ που υλοποιούνται (π.χ. εταιρική ταυτότητα, διαδικτυακή παρουσία, έντυπο υλικό, ενέργειες B2B και B2C, above & below, κ.λπ.), αξιολόγηση της συμπληρωματικότητας και αποδοτικότητας τους (μέσω εργαλείων όπως συνεντεύξεις / ερωτηματολόγια, Mystery client , κ.λπ.)

 • Ανάλυση Internal Μάρκετινγκ, έτσι ώστε να καταστεί σαφές  αν και κατά πόσο το προσωπικό της εταιρείας γνωρίζει τη στρατηγική της εταιρείας, τους σκοπούς και τους στόχους τους κ.λπ. και αν συμφωνεί με αυτούς. 

 • Μελέτη αγοράς και ανταγωνισμού, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι τάσεις της ζήτησης, οι ευκαιρίες  και απειλές του κλάδου, η κατάστασή του, η θέση της επιχείρησης στον κλάδο, οι κυριότεροι ανταγωνιστές, η στρατηγική μάρκετινγκ των ανταγωνιστών, κ.λπ.  


Το  Business Check Up καταλήγει σε μια έκθεση – αναφορά προς τη διοίκηση της επιχείρησης, με προτεινόμενες παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της, στην ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξή της και στην αύξηση των οικονομικών της μεγεθών.